Donors

 1. Rs.10.00
 2. Ashish Hegde

  Rs.1,500.00
 3. Amzeer Shaik

  Rs.10,000.00
 4. Deepthi MV

  Rs.1,000.00
 5. Veeranna Patil

  Rs.5,001.00
 6. Sathish Parameshwara

  Rs.15,000.00
 7. suresh ollala

  Rs.10,000.00
 8. Bhargavi

  Rs.25,000.00
 9. Sailaja Joshi

  Rs.5,000.00
 10. Vinayaka Hegde

  Rs.5,000.00
 11. Kamala Prashanth

  Rs.10,001.00
 12. Prashanth Venkatesh

  Rs.10,001.00
 13. Shefali Gupta

  Rs.101.00
 14. Swathi Rao

  Rs.40.00
 15. Suresh Lotiya

  Rs.111.00
 16. Shivakumar Chandrashekar

  Rs.10,101.00
 17. Swathi Rao K

  Rs.15,431.00
 18. Rashmi Ramachandr

  Rs.10,000.00
 19. Ashish Kumar

  Rs.5,100.00
 20. Shoban

  Rs.20,000.00
 21. Abhilash Hebbar

  Rs.5,501.00